• ქართული
  • English

კომპონენტი 5

პროგრამის მართვის, მონიტორინგისა და შეფასებების მხარდაჭერა

კომპონენტის ამოცანაა პროექტის ეფექტურად განხორციელების ხელშეწყობა, მათ შორის პროექტის მართვის ჯგუფის (PMU) შექმნა-ფუნქციონირების ხელშეწყობით პროგრამის მართვისა და მონიტორინგის განხორციელება, რაც გულისხმობს ოპერაციული ხარჯების, მომზადება-გადამზადების, საკონსულტაციო მომსახურების, ასევე პროგრამის აუდიტის უზრუნველყოფას.

პროექტის მართვა, შესყიდვების განხორციელება და ფინანსების განკარგვა, რატიფიცირებული ხელშეკრულების თანახმად, ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი წესითა და პროცედურებით.

კომპონენტი 5