• ქართული
  • English

კომპონენტი 2

ზოგადი განათლების საგანმანათლებლო გარემოს გაუმჯობესება სწავლება–სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით  

კომპონენტის განხორციელებით ხელი შეეწყობა სკოლის გაძლიერებას – მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას, პოზიტიური და უსაფრთხო სასკოლო გარემოს შექმნასა და სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლებას.

შემუშავდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის მართვის სისტემა და განისაზღვრება მექანიზმები, გადაიხედება მასწავლებლის განათლებისა და პროფესიული განვითარების პოლიტიკა და დაინერგება განახლებული სისტემა, ჩამოყალიბდება სკოლის გაძლიერებაზე ორიენტირებული მიდგომები და შემუშავდება სპეციალური მიზნობრივი პროგრამები, განახლდება სკოლის დირექტორთა შერჩევის პოლიტიკა და დაიხვეწება მექანიზმები.

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების მეთოდოლოგია. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების შეფასებას. განხორციელდება მასწავლებელთა მომზადება-გადამზადება სასკოლო სასწავლო გეგმების განვითარებისა და ეფექტიანი დანერგვის მიზნით.

შემუშავდება და დაინერგება ეროვნული შეფასების ისეთი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. ასევე, შემუშავდება რეკომენდაციები საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის დასაარსებლად.

სკოლის ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს განვითარების მიზნით შემუშავდება ახალი, თანამედროვე სტანდარტები, აშენდება სამოდელო სკოლები და რეაბილიტირდება პროექტის ფარგლებში შერჩეული სკოლები.

კომპონენტი 2